วีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์น้ำบาดาล

Loading...

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การจัดตั้งโครงการ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กิจกรรม ( กิจกรรมหลัก สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียน
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้        มาตรฐานที่ ๑๑   ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.
ผู้รับผิดชอบ               นางสาวรัตรฐา  คงเจริญ

หลักการ / เหตุผล
          เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตและส่งเสริมการรณรงค์การอนุรักษ์ พลังงาน  สิ่งแวดล้อมและการลดปัญหามลภาวะต่างๆ โดยให้ครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษา  ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้น   ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

จุดประสงค์ ( ตัวบ่งชี้ )
. เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมด้านสภาพแวดล้อมและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
          . เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อลดมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นได้
          . เพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย  ( คุณภาพ / ปริมาณ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
          . นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๘๐๐ คน  ครู จำนวน ๑๒o คน และนักการ-ภารโรง จำนวน ๑๐ คน ร้อยละ ๘๐ มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างประหยัด
          . กิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ ๗๐
          เชิงคุณภาพ
          . ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาโลกร้อน
          . ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อลดมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้
. กิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน
กิจกรรมดำเนินการ
การใช้งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
( กิจกรรมย่อย )
รายการใช้จ่าย
บาท
ดำเนินงาน
( บุคคล )
. มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
.กระดาษ A4
(o รีม x ๑๕o .)
,ooo
๑ ปีการศึกษา
ครูรัตรฐา/คณะกรรมการ
.สติ๊กเกอร์สี
(o แผ่น x oo .)
,ooo
๑ ปีการศึกษา
.หมึกเครื่องปริ๊น
(o ขวด x oo .)
, ooo
๑ ปีการศึกษา
.เครื่องปริ๊น CANNON
(๑ เครื่อง)
,ooo
๑ ปีการศึกษา
.น้ำบาดาล
.ป้ายอิงเจ็ท
(๔ แผ่น X ๖๕o .)
,oo
๑ ปีการศึกษา
ครูรัตรฐา/คณะกรรมการ
. แฟ้มใส่เอกสาร
 (o แฟ้ม x oo .)
,ooo
๑ ปีการศึกษา
. ซองใส่เอกสาร
(o ซอง X oo)
,ooo
๑ ปีการศึกษา
. ค่าเข้าเล่มเอกสาร
(๔ เล่ม x oo .)
  oo
๑ ปีการศึกษา

รวม
,oooo
งบประมาณ
รายการใช้จ่าย
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ
รวม
ค่าวัสดุ (แนบรายละเอียด)
---
o,ooo บาท
o,ooo บาท
ค่าครุภัณฑ์ (แนบรายละเอียด)
---
---
---
ค่าตอบแทนใช้สอย
---
---
---
ค่าอื่นๆ (แนบรายละเอียด)
---
---
---
รวมทั้งสิ้น

o,ooo บาท
o,ooo บาท


ระยะเวลา
การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมินผล
การดำเนินการ
เป้าหมาย

วิธีการ
เครื่องมือ
ความสำเร็จ
. ความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
          .๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๘๐๐ คน  ครู จำนวน ๑๒o คน และนักการ-ภารโรง จำนวน ๑๐ คน ร้อยละ ๘๐ มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างประหยัด
          .๒ กิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ ๗๐
          เชิงคุณภาพ
          .๑ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาโลกร้อน
          .๒ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อลดมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้
.๓ กิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากร ร่วมประชุมกิจกรรมฯ
.วางแผน เขียนกิจกรรมรองรับเสนอเพื่อขออนุมัติ
. คณะกรรมการลงความเห็นและรับทราบ
. คณะกรรมการร่วมประชุมวางแผน กำหนดการของกิจกรรม
. ประชุมแบ่งงานรับผิดชอบในหน้าที่โดยคณะกรรมการโครงการใส่ใจรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
. รับสมัครสมาชิกกิจกรรมฯโดยคัดเลือกครูและนักเรียนแกนนำห้องละ๔ คน ร่วมประชุม
. ออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
. สมัครโครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวงปี ประจำปี ๒๕๕๗


.คำสั่งจาก สพม.๖ เรื่องการร่วมกิจกรรม
มาตราฐานสถานศึกษาฯ
.แบบเสนอกิจกรรม/โครงการ
. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
. ใบสมัครโครงการมาตรฐานสถาน ศึกษาดีเด่นด้านพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวงปี ประจำปี ๒๕๕๗
. การประเมินจากคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง
. แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม


. โรงเรียน นวมินทราชินูทิศฯ ผ่านการประเมินตามโครงการมาตรฐานสถาน ศึกษาดีเด่นด้านพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวงปี ประจำปี ๒๕๕๗
. ผลการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นการดำเนินงานภายใน ๑ ปีการศึกษา
การวัดและประเมินผล  (ต่อ)

ประเด็นการประเมินผล
การดำเนินการ
เป้าหมาย

วิธีการ
เครื่องมือ
ความสำเร็จ
. ความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
          .๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๘๐๐ คน  ครู จำนวน ๑๒o คน และนักการ-ภารโรง จำนวน ๑๐ คน ร้อยละ ๘๐ มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างประหยัด
          .๒ กิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ ๗๐
          เชิงคุณภาพ
          .๑ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาโลกร้อน
          .๒ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อลดมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้
.๓ กิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม


. ลงมือปฏิบัติตามแผน
o. ประชาสัมพันธ์แก่ ครู นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่าย
๑๑. ติดตามการทำกิจกรรม รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
๑๒. เตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง
๑๓. ประเมิน และปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อพัฒนา
๑๓. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
ความพึงพอใจของภาคีเข้าร่วม


. สำรวจความพึงพอใจของการร่วม
กิจกรรม
. แบบสำรวจความพึงพอใจของการร่วมกิจกรรม
. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( มาตรฐาน )
. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก ตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลดลงร้อยละ ๒๐
          . ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหามลภาวะเพื่อลดภาวะปัญหาโลกร้อน
. เพื่อสร้างโรงเรียนภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ลงชื่อ………………………………………………………
                                                                                           (นางสาวรัตรฐา  คงเจริญ)
                                                                                        ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม 5


                                                               ลงชื่อ………………………………………………………
                                                                                            (นายนฤพนธ์  แสงทอง)
                                                                                                หัวหน้าฝ่ายแผนงาน     

                                                                       
                                                                     ลงชื่อ…………………………………………………….
                                                                                            (นายวุฒิชัย  วันทมาตย์)
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
                                                                                                                                                                                                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น