วีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์น้ำบาดาล

Loading...

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558ความหมายของน้ำบาดาล


"น้ำบาดาล ( groundwater ) คือที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน อาจสะสมตัวอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหิน หรืออาจสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวย หรือเม็ดทรายใต้ผิวดิน น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลแย่งออกได้เป็น 2 โซนคือ unsaturated zone เป็นโซนที่มีทั้งน้ำและอากาศ และ saturated zone เป็นโซนที่มีแต่น้ำเท่านั้นโดยส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ำใต้ดินที่แท้จริง"

จาก..วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


"น้ำบาดาล เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วซึมลงสู่ใต้พื้นดินถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างภายในชั้นดิน ชั้นหิน ผ่านการกรองตามธรรมชาติ จึงเป็นน้ำที่สะอาด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ การไหลของน้ำบาดาลจะแผ่กระจายไปใต้พื้นดินทั่วทุกพื้นที่อย่างกว้างขวาง แตกต่างจากน้ำผิวดิน ที่ไหลไปได้ในเฉพาะส่วนที่เป็นแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง เท่านั้น"

จาก..กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

"น้ำบาดาลคือน้ำที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน อาจจะสะสมตัวอยู่ตามรอยแตกหรือรอยแยกของชั้นหิน หรืออาจจะสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทราย ที่อยู่ใต้ดินลึกลงไป เมื่อน้ำสะสมตัวกันมากๆ จนเราสามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลและสูบเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ ในบริเวณนั้นเราก็จะเรียกว่าชั้นน้ำบาดาล"

Kriangsak Kraisorn Piraraiจาก..เกรียงศักดิ์  พิราลัย

 "คือน้ำที่อยู่ใต้ดิน  อยู่ในชั้นกรวดทรายและตามรอยแตกของหินแข็ง  มีต้นน้ำมาจากน้ำฝนและน้ำท่า ไหลซึมมาจากที่ไกลผ่านการกรองจากชั้นดินชั้นหินตามธรรมชาติ  มีความใสสะอาดและมีแร่ธาตุเจือปน น้ำบาดาลบางบริเวณมีคุณภาพดีระดับน้ำแร่ บางบริเวณมีคุณภาพแย่ กร่อยและเค็มคุณภาพน้ำบาดาลขึ้นอยู่กับวิถีวงจรชีวิตของน้ำ เช่น เกิดอยู่ในชั้นกรวดทราย และหินอัคนีจะมีคุณภาพดี แต่หากพบอยู่ในชั้นหินทรายที่มีเกลือหินจะมีคุณภาพกร่อยและเค็ม"

จาก..สมาคมน้ำบาดาลไทย

"น้ำบาดาล
น. พื้นที่ใต้ระดับผิวดินลงไป เรียกนํ้าที่สูบจากใต้ดินที่ลึกไม่ตํ่ากว่า ๑๐ เมตรว่า นํ้าบาดาล"

จาก..สนุก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น